Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΠΟΙΗΣΗ 330-1453 μ.Χ.. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΠΟΙΗΣΗ 330-1453 μ.Χ.. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 14 Απριλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ, 330-1453 μ.Χ.


Α´ ΜΕΡΟΣ. Λόγια επιγράμματα από τον τέταρτο ώς και τον όγδοο αιώνα

-Ιουλιανού Αυτοκράτορα, ένα άτιτλο ποίημα
-Γρηγόριου του Νανζιανζηνού, πέντε άτιτλα ποιήματα
-Παλλαδά, έντεκα άτιτλα ποιήματα
-Κύρου του Πανοπολίτη, ένα άτιτλο ποίημα
-Συνέσιου, απόσπασμα και όλος ο πρώτος ύμνος· ολόκληρος ο δεύτερος ύμνος· απόσπασμα και ολόκληρος ο ύμνος τρίτος· ολόκληρος ο τέταρτος ύμνος·
-Ευδοκίας της Αυτοκράτειρας, ένα άτιτλο ποίημα
-Χριστόδωρου του Κοπτίτη, απόσπασμα από το Έκφρασις των αγαλμάτων των εις το δημόσιον γυμνάσιον του επικαλουμένου Ζευξίππου.
-Αγαθία, τρία άτιτλα ποιήματα
-Παύλου Σιλεντιάριου, δύο άτιτλα ποιήματα
-Ιουλιανού Αιγυπτίου, ένα άτιτλο ποίημα
-Μακεδόνιου Υπάτου, έξι άτιτλα ποιήματα
-Ανωνύμου, απόσπασμα από το Εις την υψίστην θεόν
-Γεώργιου Πισίδη, απόσπασμα από την Εξαήμερον
-Ανωνύμου, ένα επίγραμμα για το Παλάτι του Τρικλίνου.

Β´ ΜΕΡΟΣ. Λόγια ποιήματα από τον ένατο ώς τον δέκατο πέμπτο αιώνα

-Λέοντα Φιλοσόφου, τρία άτιτλα ποιήματα
-Λέοντα Χοιροσφάκτη, ένα επιτύμβιο επίγραμμα
-Λέοντα ΣΤ´ Αυτοκράτορα, μία καρκινική επιγραφή· δύο αποσπάσματα από τους Χρησμούς· ένα επίγραμμα
-Θεόδωρου Στουδίτη, Εις τον οψοποιόν· Ίαμβος εις τον άγιον Γρηγόριον τον θαυματουργόν· Επίγραμμα εις τας φάνας.
-Ιωάννη Γεωμέτρη, Εις τον εαυτού πατέρα· Εις τον βίον· Εις τους φιλοσόφους· Εις την νοητήν ουσίαν· τέσσερα άτιτλα ποιήματα.
-Συμεών του νέου Θεολόγου, Ύμνος Θ᾿ ·ὅτι ὁ θάνατος τῇ λύπῃ καὶ τῶν στερροτέρων καθάπτεται· Ύμνος Ι´· Υμνος ΣΤ´·
-Μιχαήλ Ψελλού, ένα επίγραμμα· μαγικά λόγια των από Ζωροάστρου μάγων· ένα άτιτλο ποίημα· Προς αναίσθητον λοίδορον· ένα επίγραμμα για τον Μονομάχο
-Ιακώβου, ένα άτιτλο ποίημα
-Χριστόφορου Μυτιληναίου, Προς μοναχόν Ανδρέαν· Εις την του βίου ανισότητα· Εις τους εξωνηθέντας βόλους του δικτύου παρ᾿ αυτού
-Ιωάννη Μαυρόποδα, Εις εαυτόν· Εις τον εαυτού τάφον· δύο άτιτλα ποιήματα· Εις βεστάρχην Ανδρόνικον επιτύμβιον· Εις την εαυτού βίβλον· Εις τινά μοναχόν σιωπώντα δήθεν· Αινιγμα εις πλοίον εξ ετέρου· Εις την εαυτού οικίαν, ότε διαπράσας ταύτην απέλιπε· Ότε την οικίαν απέλαβε.
-Μιχαήλ Γλυκά, αποσπάσματα
-Ιωάννη Τζέτζη, δύο άτιτλα ποιήματα
-Θεόδωρου Προδρόμου, δύο άτιτλα ποιήματα· απόσπασμα από το Επι αποδήμου τη φιλία· ολόκληρο το Επι αποδήμου τη φιλία.
-Νικήτα Ευγενιανού, ένα επίγραμμα
-Μιχαήλ Χωνιάτη, Θρήνος των Αθηνών
-Θεόδωρου Μετοχίτη, ένα άτιτλο ποίημα
-Μάρκου Αγγέλου, Εις τον έρωταν
-Μανουήλ Φιλή, Εις τον στρουθοκάμηλον
-Βησσαρίωνα, ένα επίγραμμα


Γ´ ΜΕΡΟΣ.


 Πτωχοπροδρομικά και άλλα λόγια ανώνυμα ποιήματα

-Αχιλληΐς, αποσπάσματα
-Καλλίμαχος και Χρυσορρόη, απόσπασμα.
-Διήγησις πολυπαθούς Απολλωνίου του Τύρου, απόσπασμα
-Διήγησις του Διγενή, απόσπασμα
-Αλφάβητος της αγάπης, απόσπασμα
-Γαδάρου, λύκου κι αλουπούς διήγησις ωραία, αποσπάσματα
-Πτωχοπροδρομικά, διάφορα αποσπάσματα
-Διήγησις του υπερτίμου κρασοπατέρος Πέτρου του Ζυφομούστου, αποσπάσματα.
-Ακολουθία του ανόσιου τραγογένη σπανού, αποσπάσματα
-Διήγησις παιδιόφραστος των τετραπόδων ζώων, αποσπάσματα

Δ´ ΜΕΡΟΣ. Λόγια επιγράμματα και ποιήματα για ιστορικά γεγονότα

-Ανωνύμου, επιτύμβιο επίγραμμα για τον Αυτοκράτορα Ιουλιανό
-Παλλαδά, επίγραμμα για το Γέσσιο
-Ανωνύμου, Εις τας Αθήνας και την Κωνσταντινούπολιν
-Ιωάννη Τζέτζη, απόσπασμα από τις Χιλιάδες
-Ανωνύμου, επιτύμβιο επίγραμμα για τη γυναίκα του Αυτοκράτορα Μαυρίκιου
-Γεώργιου Πισίδη, απόσπασμα από την Ηρακλειάδα - ολόκληρη η Ηρακλειάδα· απόσπασμα από άλλο ποίημα
-Σωφρόνιου, επίγραμμα για την άλωση των Ιεροσολύμων από τον Χοσρόη
-Ασμα του Αρμούρη, αποσπάσματα - ολόκληρο το Άσμα του Αρμούρη
-Ανωνύμου, επίγραμμα στον Άγιο Δημήτριο, μετά από απόκρουση μιας βαρβαρικής πολιορκίας της Θεσσαλονίκης
-Μεθοδίου, επίγραμμα για το τέλος της Εικονομαχίας
-Ανωνύμου, επίγραμμα για το τέλος της Εικονομαχία
-Ανωνύμου, επίγραμμα
-Μανασσή, επίγραμμα για το σφετερισμό του αυτοκρατορικού τίτλου από τον ρήγα των Φράγκων, Καρλομάγνο
-Ανωνύμου, επίγραμμα για τον Αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά
-Ανωνύμου, επίγραμμα για τον Αυτοκράτορα Βασίλειο Β΄ Βουλγαροκτόνο
-Χριστόφορου Μυτιληναίου, επίγραμμα για τον στρατηγό Μανιάκη
-Ανωνύμου, επίγραμμα για τον στρατηγό Λέοντα Κοντοστέφανο
-Νικήτα Χωνιάτη, επίγραμμα για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους
-Θεόδωρου Α᾿ Λάσκαρι, Αυτοκράτορα
-Διήγησις ωραιοτάτη του θαυμαστού εκείνου του λεγομένου Βελισσαρίου, απόσπασμα.


Ε´ ΜΕΡΟΣ. Δημώδη άσματα

-Ο χαιρετισμός των Πρασίνων και των Βένετων προς τον αυτοκράτορα στον Ιππόδρομο, απόσπασμα.
-Δίστιχο των Πρασίνων προς τον αυτοκράτορα Φωκά
-Άσμα δημώδες για τον Αυτοκράτορα Μαυρίκιο
-Δίστιχο δημώδες για τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Ε᾿
-Δίστιχο δημώδες για τον επαναστάτη Θεόδωρο
-Άσμα δημώδες για την αναρρίχηση στο θρόνο του Αλέξιου Α᾿ Κομνηνού
-Δίστιχο δημώδες για μια ήττα του Αλέξιου Α᾿ Κομνηνού
-Δίστιχο δημώδες για μια νίκη του Αλέξιου Α᾿ Κομνηνού.


ΣΤ´ ΜΕΡΟΣ. Επιγράμματα για τους νικητές αρματοδρομείς του Ιπποδρόμου

-Ανωνύμου, επίγραμμα προς τον Ιουλιανό, ηνίοχο των Ρουσίων
-Ανωνύμων, τέσσερα επιγράμματα προς τον Πορφύριο, ηνίοχο των Βένετων
-Λεόντιου Σχολαστικού, επίγραμμα προς τον Πορφύριο, ηνίοχο των Βένετων
-Ανωνύμων, δύο επιγράμματα προς τον Φαυστίνο, ηνίοχο των Πράσινων
-Ανωνύμου, επίγραμμα προς τον Ουράνιο, ηνίοχο των Πράσινων
-Ανωνύμων, τέσσερα επιγράμματα προς τον Κωνσταντίνο, ηνίοχο των Λευκών
-Θωμά Πατρίκιου, επίγραμμα προς τον Αναστάσιο, ηνίοχο των Ρουσίων.